Collectivité Territoriale de Corse

Concours de nouvelles policières en langue corse

Cuncorsu di nuvelle pulizzere in lingua corsa

Vendredi 10 Juillet 2009Concours de nouvelles policières en langue corse
La clôture du concours est fixée au 30 juin 2009.
U cuncorsu sarà chjosu u 30 di ghjunghju 2009.


Dans le cadre du 3ème festival du polar corse et méditerranéen qui se tiendra les 10, 11 et 12 juillet 2009, Place Foch à Aiacciu, l'association Corsicapolar organise un concours de nouvelles policières en langue corse, avec le soutien de la Collectivité Territoriale de Corse. 
In u quatru di 3zu festivale di u polar corsu è mediterraniu chì si farà i 10, 11 è 12 di lugliu 2009, Piazza Foch in Aiacciu, l'associu Corsicapolar urganizeghja un cuncorsu di nuvelle pulizzere in lingua corsa, cù u sustegnu di a Cullettività Territuriale di Corsica. 

Ce concours est ouvert à deux catégories de participants (moins de 18 ans et 18 ans et plus) et chaque catégorie fera l'objet d'un prix de 300 € pour l'auteur de la meilleure nouvelle retenue par un jury. 
 
Stu cuncorsu hè apertu à duie categurie di participanti (menu di 18 anni è 18 anni è più). Pè ogni categuria ci sarà dutazione cù un premiu di 300 EUR per l'autore di a nuvella stimata più aggarbata da a ghjuria cuncolta à issu fine. 

L'objectif est d'encourager, en Corse, de nouvelles vocations d'écrivains.
U scopu hè d'incuragisce vucazione nove pè a scrittura in corsu.

Pour la première édition de leur Concours de Nouvelles, Corsicapolar et la Collectivité Territoriale Corse vous invitent à faire partie de cette aventure littéraire en adressant votre nouvelle noire ou policière qui devra s'articuler autour du thème : Intrigues et mystères en Corse ou dans une autre île méditerranéenne.
In ‘ssa prima edizione di u so cuncorsu di Nuvelle, Corsicapolar è a Cullettività Territuriale di Corsica v'invitanu à participà à ‘ssu viaghju in litteratura inviendu a vostra nuvella nera o pulizzera chì deve arrimbassi à u tema : Intrichi è misteri in Corsica o in un'altra isula di u Mediterraniu.

Le texte, dactylographié, comportera 5 à 8 pages maximum (60 signes par ligne, 30 lignes par page, prévoir double interligne). Il sera rédigé en langue corse. Toute nouvelle ne répondant pas à ces critères ne sera pas prise en compte par le jury.
U testu, stampittatu, cuntarà 5 à 8 pagine à u più (60 segni à filare, 30 filari à pagina, da privede in interligna doppia). Sarà scrittu in lingua corsa. E nuvelle chì ùn currispundaranu micca à sti criterii, a ghjuria ùn le puderà esaminà.

Les cinq meilleures nouvelles de chaque catégorie feront l'objet d'un recueil qui sera édité et présenté officiellement lors de l'ouverture du Festival du polar corse et méditerranéen.
E cinque nuvelle più di garbu in ogni categuria saranu cuncolte in una publicazione. A prisentazione ufficiale di ‘ssu libru si farà à l'apertura di u Festivale di u polar corsu è mediterraniu.

Pour les organisateurs, c'est une occasion de montrer que la Corse est une terre de création littéraire, notamment noire et de polar, dont le genre se prête bien à la langue corse car il utilise le langage parlé et permet ainsi le passage de l'oralité à l'écriture.
L'urganizatori volenu fà vede cusì a Corsica quant'ella hè terra di creazione litteraria, in particulare nera è pulizzera. Credenu chì ‘ssu generu si cunface bè cù a lingua corsa. Hè chì si ghjova di a lingua parlata è permette cusì di francà u passu da l'uralità à a scrittura.

Le concours est ouvert à tous les « futurs écrivains » désireux de laisser fleurir leur talent sur le papier.
U cuncorsu hè apertu à tutti i « futuri scrivani » chì bramanu di lascià sbuccià u so talentu nantu à a carta.

Nous attendons vos nouvelles.
Allora, i ci mandate prestu i vostri scritti?

La clôture du concours est fixée au 31 mai 2009.
U cuncorsu sarà chjosu u 31 di maghju 2009.


Les inscriptions et les propositions de nouvelles doivent être adressées :
soit par courriel, soit par courrier à :
Corsicapolar
Hameau de Castagna
20138 Coti Chjavari