Collectivité Territoriale de Corse

La CTC participe au financement des manuels scolaires dans les lycées

A CTC participeghja à u finanzamentu di i libri sculari in i licei

Samedi 26 Novembre 2005La CTC participe au financement des manuels scolaires dans les lycées
Dans le cadre de sa politique d'action éducative et culturelle en milieu scolaire, la Collectivité Territoriale de Corse participe au financement des manuels scolaires dans les lycées de l'île.

Les établissements scolaires concernés percevront ainsi, pour l'achat de ces manuels, une subvention forfaitaire de fonctionnement d'un montant de 100 à 115 euros par élève, selon son cursus.

Cette mesure concerne l'ensemble des établissements, publics et privés sous contrat, d'enseignement général, technologique, agricole et maritime.

Ces établissements, qui seront propriétaires des ouvrages, auront la charge de l'achat, de la gestion, de la mise en place du système de prêt et du suivi des livres. Ils auront la maîtrise du choix des manuels, avec une priorité donnée à ceux destinés aux enseignements obligatoires. Ceux qui n'auront pas été achetés par l'établissement dans le cadre de la subvention resteront à la charge des familles.

Prêtés à l'élève en début d'année scolaire, les manuels devront être rendus à l'établissement en fin d'année, sous la responsabilité de la famille qui veillera à leur restitution en bon état de conservation.

Destinée à ne pas pénaliser les lycéens par rapport aux collégiens (qui bénéficient déjà d'un tel dispositif), cette subvention sera attribuée selon le calendrier suivant :

dès la rentrée scolaire 2005-2006 seront concernés :
- les élèves de terminale de l'enseignement général et technologique, de terminales de bac professionnel, de BEP et de CAP, de mention complémentaire et formation complémentaire d'initiative locale, et de seconde année de formation qualifiante de l'EREA.
- les élèves de première de l'enseignement général et technologique, de première année de bac professionnel, de BEP et de CAP, et de première année de formation qualifiante de l'EREA.

à la rentrée 2006-2007, le dispositif sera complété par les élèves de seconde de l'enseignement général et technologique.A CTC participeghja à u finanzamentu di i libri sculari in i licei

In u quatru di a sò pulîtica d'azioni educativa è culturali in l'embiu sculari, a Culletività Tarrituriali di Corsica participeghja à u finanzamentu di i libri sculari in i licei di l'Isula.
I stabilmenti sculari cuncernati t'avarani cusì, par cumprà issi libri, un aiutu di funziunamenti d'una somma di 100 à 115 auri par ziteddu, sigondu a sò furmazioni.
Issa misura cuncerna tutti i stabilmenti, pùblichi o privati sottu à cuntrattu, d'insignamenti ghjinirali, tecnologhjichi, agrìculi è màritimi.
Issi stabilmenti, prupiitarii di i libri, avarani a càrica di u cumprà, di a ghjestioni è di u suviteru di l'òpari scelti.
T'avarani a maestria di scelta di i libri, incù una priurità par quiddi privisti in l'insignamenti ubbligatorii. Quiddi ch'arrèstani firmarani in càrica di i famigli.
Pristati à l'allevu à u principiu di l'annu sculari, i libri divarani essa resi à u stabilmentu in fin'd'annata, sottu à a rispunsabilità di a famiglia ch'assistarà à a so rimessa, in bon'statu di cunservazioni.
Fatta par un penalizà i liceani par per raportu à i cullighjenti (chì t'hani dighjà issu aiutu), issa suvvenzioni sarà attribuita sicondu u calindariu siguenti :

A la prima rientrata sculari 2005-2006 sarani cuncernati :
-l'allevi di tarminali di l'insignamentu ghjinirali è tecnològhjicu, quiddi di u baccaloreatu prufiziunali, di i BEP è CAP, di furmaziuni cumpiimentaria prufiziunali d'iniziativa lucali, è di sicondu annata qualificanti di l'EREA
-l'allevi in prima di l'insignamentu ghjinirali è di furmazioni tecnològhjica, in prima annata di baccaloreatu prufizionnali di BEP è CAP, è di prima annatu di furmazioni qualifichenti di l'EREA.
A' a rientrata 2006-2007 u dispusitivu sarà cumpiitatu incù i sculari di sigonda di l'insignamentu ghjinirali è tecnològhjicu.