Collectivité Territoriale de Corse

Signatura di a Cartula di a lingua corsa da i cumuni di Vaddi di Mizana, è di San Ghjulianu, l’associi « Basta à parlà », « Fongecif Corsica » è l’impresa Kyrnolia

Signature de la Charte de la langue corse par les communes de Vaddi di Mizana, et de San Ghjulianu, les associations « Basta à parlà » et « Fongecif Corsica » et l’entreprise Kyrnolia

Mardi 31 Octobre 2017Marti u 31 d’uttrovi di u 2017 – dui ori è mezu di dopu meziornu Salottu d’Onori – Palazzu di a Cullittività tarrituriali di Corsica

 • U Prisidenti di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica,
 • U Cunsiglieru Esecutivu incaricatu di a Lingua Corsa,
 • Pierre-Jean POGGIALE Merri di Vaddi di Mizana,
 • François-Xavier MARCHIONI Merri di San Ghjulianu,
 • Jean-Pierre MASSONI  Prisidenti di l’associu « Basta à parlà »,
 • Paul FABIANI Viciprisidenti di l’associu « Fongecif Corsica »
 • Romain ASCIONE Dirittori righjunali di Kyrnolia,
firmani « a Cartula di a lingua Corsa », in prisenza di u Prisidenti di l’Assemblea di Corsica, marti u 31 d’uttrovi di u 2017.

Téléchargez le dossier de presse
 
2017_10_31_dp_chartes_lingua_corsa.pdf Dossier de presse  (239.39 Ko)

En 2015, l’Assemblée de Corse a adopté un nouveau plan de développement « Lingua 2020 : Pianificazioni pà a nurmalizazioni di a lingua corsa è u prugressu versu una sucità bislingua », assignant de nouveaux objectifs de progression vers la normalisation de la langue et une société bilingue, dans un processus de « coofficialisation ». En affirmant ainsi l’importance de la langue corse en tant que lien social, il s’agit de poursuivre et de soutenir la mobilisation de l’ensemble des acteurs insulaires et citoyens autour d’un consensus relatif aux enjeux du développement et de la diffusion de la langue dans tous les champs de la vie sociale.
Ainsi – et parallèlement au projet éducatif visant à installer le bilinguisme précoce français-corse pour aller vers le plurilinguisme préconisé par l’Europe – le projet sociétal qui vise à favoriser l’usage de la langue corse dans tous les domaines de la société est confirmé et renforcé afin d’accompagner la structuration des initiatives institutionnelles, associatives et privées en faveur de la connaissance, de la visibilité et de l’usage de la langue corse : pratique familiale, usage administratif, usage au sein des entreprises, dans les media, dans les secteurs professionnels, dans les secteurs enfance et loisirs jeunesse, etc.
Au sein de ce projet sociétal, la « Charte de la langue corse » a été initiée pour favoriser l’utilisation du corse dans les collectivités publiques, les administrations, les entreprises, le tissu associatif et concerne différents domaines : la formation des personnels, le développement de la communication externe et interne, la signalétique, l’accueil du public...
À ce jour, près de 40 % des communes de Corse dont les plus importantes, ainsi que certaines communautés de communes ont adhéré à la Charte de la langue corse. Les collectivités, établissements publics et offices se mobilisent également pour adhérer à la Charte de la langue corse tout comme le tissu associatif et aussi économique.

Cù a delibarazioni di u 16 d’aprili di u 2015, l’Assemblea di Corsica hà aduttatu un novu pianu di sviluppu « Lingua 2020 : Pianificazioni pà a nurmalizazioni di a lingua corsa è u prugressu versu una sucità bislingua », fissendu novi ughjittivi di prugrissioni versu a nurmalizazioni di a lingua è una sucità bislingua, in un prucessu di “cuufficializazioni”. Sottuliniendu l’impurtanza di a lingua corsa com’è liamu suciali, tocca à prasiguiscia è sustena a mubilizazioni di l’insemi di l’attori isulani è citatini intornu à un cunsensu rispettu à l’imbuschi di u sviluppu è di a difusioni di a lingua in tutti i campi di a vita suciali.
Tandu – à tempu à u prughjettu educativu chì cerca à stallà u bislinguisimu primaticciu francesu-corsu affin d’andà versu u plurilinguisimu prigatu da l’Auropa – u prughjettu sucitali chì tendi à favuriscia l’usu di a lingua corsa in tutti i duminii di a sucità hè cunfermu è rinfurzatu da accumpagnà a strutturazioni di l’iniziativi istituziunali, assuciativi è privati à prò di a cunniscenza, di a visibilità è di l’usu di a lingua corsa : pratica famigliali, usu amministrativu, usu in cor di l’impresi, in i media, in i sittori prufiziunali, in i sittori di a zitiddina è di l’asgi di a ghjuventù, eccetera...
In cor di u prughjettu sucitali, a « Cartula di a lingua corsa » hè stata iniziata da favuriscia l’usu di u corsu in i cullittività publichi, l’amministrazioni, l’impresi, a reti assuciativa è tocca sfarenti duminii : a furmazioni di u parsunali, u sviluppu di a cumunicazioni à l’internu è à u fora, a signaletica, l’accuglienza di u publicu...
Oghji ghjornu, guasgi 40% di i cumuni di Corsica frà quali i più impurtanti, cù uni pochi di cumunità di cumuni ani firmatu a Cartula di a lingua corsa. I cullittività, stabilimenti publichi, uffizii, a reti assuciativa è dinò ecunomica si movini anch’eddi da firmà la.

 

Les communes s’engageant dans le dispositif - I cumuni

 • La commune de Vaddi di Mizana
Vaddi di Mizana, commune dynamique de près de 400 habitants dans la vallée de la Gravona (ancienne « Pievi di a Mizana ») ayant réussi à garder son cachet et son authenticité tout en développant des activités ouvertes sur le grand bassin de vie ajaccien et partie intégrante de la CAPA, s’engage aujourd’hui au niveau 2 de la Charte de la langue corse. Elle s’inscrit dans le processus collectif qui vise à développer la présence et l’usage de la langue corse, véritable vecteur de lien social et culturel, dans notre société afin de la rendre bilingue.
 • A cumuna di Vaddi di Mizana
Vaddi di Mizana, cumuna dinamica di guasgi 400 abitanti in a vaddi di a Gravona (antica Pievi di a Mizana) riiscendu à mantena biddezza è usi tradiziunali puru sviluppendu attività aparti annant’à l’arghja aiaccina è partiana di a CAPA, s’impegna oghji à u liveddu 2 di a Cartula di a lingua corsa. Si scrivi tandu in u prucessu cullittivu chì tendi à sviluppà a prisenza è l’usu di a lingua corsa, vettori di liamu suciali, in a noscia sucità da renda la bislingua.
 
 • La commune de San Ghjulianu
Comptant près de 700 habitants, San Ghjulianu fait partie de la Communauté de Communes de la Costa Verde qui, de par sa situation, conjugue mer et montagne. De plus, la commune se trouve sur l’importante voie de communication reliant Bastia à Bunifaziu ce qui lui confère une situation stratégique de premier choix afin de valoriser et promouvoir la langue corse. En ratifiant la charte de la langue au niveau 2, San Ghjulianu s’inscrit dans le processus collectif qui vise à développer la présence et l’usage de la langue corse, véritable vecteur de lien social et culturel, dans notre société afin de la rendre bilingue.
 • A cumuna di San Ghjulianu
Cuntendu guasgi 700 abitanti, San Ghjulianu faci parti di a Cumunità di Cumuni di a Costa verde chì, vistu a so situazioni giugraffica, si stendi trà piaghja è muntagna. Di più, a cumuna si trova nant’à a gran via di cumunicazioni liendu Bastia à Bunifaziu ciò chì li dà una impurtanza maiori, in modu strategicu, da valurizà è prumova a lingua corsa.
Firmendu a Cartula di a lingua à u liveddu 2, San Ghjulianu si scrivi tandu in u prucessu cullittivu chì tendi à sviluppà a prisenza è l’usu di a lingua corsa, vettori di liamu suciali, in a noscia sucità da renda la bislingua.

 

Les associations s’engageant dans le dispositif - L’associi

 • L’association « Basta à parlà »
Association très investie dans la pratique et la diffusion de la langue corse dans la société, notamment au cours de sorties pédagogiques en immersion totale en direction des scolaires et des adultes, « Basta à parlà » montre – voire démontre – que l’on peut traiter de tous les sujets en langue corse. Se faisant, elle participe pleinement à donner à la langue corse la dimension et la place qui sont les siennes. Très active également sur les réseaux sociaux, l’association ratifie la Charte de la langue et s’inscrit ainsi dans l’élan populaire visant à promouvoir et dynamiser l’usage du corse, ciment du lien social et culturel, afin de déboucher sur une société bilingue.
 • L’associu « Basta à parlà »
Associu mori indiatu in a pratica è a difusioni di a lingua corsa in a sucità, sopratuttu in cor di surtiti pidagogichi in immirsioni tutali à via di i sculari è di i maiori, “Basta à parlà” moscia è ancu faci a dimustrazioni ch’eddu si pò trattà di tutti i sughjetti in lingua corsa. Cusì, participeghja à dà à u corsu a diminsioni è a piazza ch’eddu mireta.
Mori attivu dinò annant’à i reti suciali, l’associu s’impegna in a Cartula di a lingua è cusì si scrivi indè l’abbriu populari chì tendi à prumova è dinamizà l’usu di u corsu, cimentu di u liamu suciali è culturali, da sbuccà nant’à una sucità bislingua.


 
 • L’association « Fongecif Corsica »
Cette association, située à Aiacciu, ayant pour objet le financement de formation auprès des personnes désirant opérer une reconversion ou évoluer professionnellement en se perfectionnant dans un domaine d’aptitude, effectuer un bilan de compétences ou une validation d’acquis, s’engage dans le dispositif de la Charte de la langue corse et s’inscrit donc dans le processus collectif qui vise à développer la présence et l’usage de la langue corse dans notre société contribuant ainsi à rendre bilingue.
 • L’associu « Fongecif Corsica »
St’associu, situatu in Aiacciu, chì t’hà scopu à finanzà furmazioni à parsoni in brama di mutà mistieri o evuluà in termini prufiziunali parfizziunendu si in un duminiu particulari, fà un bilanciu di i so cumpitenzi o una validazioni d’acquisti, s’impegna in u dispusitivu di a Cartula di a lingua corsa è si scrivi tandu in u prucessu cullittivu chì tendi à sviluppà a prisenza è l’usu di a lingua corsa, vettori di liamu suciali, in a noscia sucità da renda la bislingua.

 

Les entreprises s’engageant dans le dispositif - L’impresi

 • L’entreprise « Kyrnolia »
Positionnée sur le marché de l’eau et de l’assainissement et disposant de sept points d’accueil clients en Corse, Kyrnolia est un acteur économique important de notre île. La ratification de la Charte de la langue corse consistera à donner une place prépondérante à la langue corse en renforçant sa présence dans les activités et services de la société. En adhérant à la Charte de la langue corse, Kyrnolia marque son identité régionale et s’associe au processus collectif qui donne à la langue corse toute sa dimension au sein de la société et toute sa place dans les échanges économiques ainsi que dans le développement de l’entrepreneuriat.
 • L’impresa Kyrnolia
Pusiziunata annant’à u marcatu di l’acqua è di u risanamentu è avendu à dispusizioni setti punti d’accuglienza pà i clienti in Corsica, Kyrnolia hè un attori ecunomicu impurtanti di a noscia isula. A firma di a Cartula di a lingua corsa cunsistarà à dà una piazza di prima trinca à a lingua corsa rinfurzendu a so prisenza indè l’attività è i sirvizii di l’impresa.
Scrivendu si in a Cartula di a lingua corsa, Kyrnolia marca a so identità righjunali è participeghja à u prucessu cullittivu chì dà à a lingua corsa tutta a so diminsioni in a sucità è tutta a so piazza in i scambii ecunomichi è in u sviluppu di u mondu di l’impresi.