Collectivité Territoriale de Corse

Stallazione di u Cunsigliu ecunomicu, suciale è culturale di Corsica, u 21 di lugliu à u Palazzu di a Cullettività Territuriale di Corsica

Installation du Conseil économique, social et culturel de Corse le 21 juillet 2011 à l'Hôtel de la Collectivité Territoriale de Corse

Mercredi 13 Juillet 2011Stallazione di u Cunsigliu ecunomicu, suciale è culturale di Corsica, u 21 di lugliu à u Palazzu di a Cullettività Territuriale di Corsica
Par arrêté n°2011 193-0001 en date du 12 juillet 2011, le Préfet de Région a constaté la désignation des membres du Conseil économique, social et culturel de Corse.
Da l’arrestu n°2011 193-0001, in data di u 12 di lugliu 2011, u Prefettu di Regione hà custatatu a designazione di i membri di u Cunsigliu ecunomicu, suciale è culturale di Corsica. 

Conformément à l’article R.4422-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil économique, social et culturel de Corse sera installé dans sa nouvelle composition le jeudi 21 juillet 2011, à 10 heures, dans la salle des délibérations de l’Assemblée de Corse.
In cunfurmità cun l’articulu R.4422-27 di u Codice Generale di e Cullettività Territuriale, serà stallatu u Cunsigliu ecunomicu, suciale è culturale di Corsica, in a so cumpusizione nova, ghjovi u 21 di lugliu 2011, à 10 ore, in a sala di e deliberazione di l’Assemblea di Corsica.


L’ordre du jour de cette réunion est le suivant :
Ordine di u ghjornu di sta reunione :


- Adoption des modalités du règlement intérieur relatives à l’élection du président et des autres membres du bureau 
- Aduzzione di e mudalità di u regulamentu internu rilative à l’elezzione di u presidente è di l’altri membri di u scagnu

- Election du Président du Conseil économique, social et culturel de Corse 
- Elezzione di u presidente di u Cunsigliu ecunomicu, suciale è culturale di Corsica

- Election des membres du Bureau
- Elezzione di i membri di u scagnu

Désignation des membres du CESC - Designazione di i membri di u CESC