Conseil économique, social et culturel de la Corse


Avis du 12 décembre / Avvisi di u 12 dicembreLe Conseil Economique Social et Culturel de Corse s'est réuni en séance plénière le 12 décembre 2016  à la CTC, sous la présidence, d'Henri FRANCESCHI.       

U Cunsigliu Ecunomicu, Suciale è Culturale di Corsica, s'hè adunitu, u 12 di dicembre di u 20161, sott' a presidenza d'Arrigu FRANCESCHI.

ORDRE DU JOUR / ORDINI DI U GHJORNU

I-  Adoption du procès-verbal de la séance plénière du 22 novembre  ;   
    Approvu di i prucessi verbale di a seduta generale di u 22 nuvembre ;   


II - Examen sur saisine de Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse des rapports  relatifs à :       
     Esame nantu à assignazione da u Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica di i raporti rilativi à : 

Avis /Avvisi CESC n°2016-065
Rapport de l'Exécutif : Modification de la régie d’avance du dispositif "pass-cultura " ; 
Raportu di l'Esecutivu : Mudifica di a regia d’avanzamentu di u dispusitivu "pass-cultura" ;

Avis / Avvisi CESC n°2016-66
Rapport de l'Exécutif : Subvention complémentaire 2016 au bénéfice de l’Association centre méditerranée de la photographie ;          
Raportu di l'Esecutivu : Suvvenzione cumplementaria 2016 à prò di l’Associu centru mediterraniu di u ritrattu (fottografia) ; 


Avis / Avvisi CESC n°2016-67
Rapport de l'Exécutif  Chartes régionales des bonnes pratiques des professionnels du solaire thermique et photovoltaïque ; 
Raportu di l'Esecutivu Cartule regiunale di e pratiche bone di i prufeziunali di u sulare termicu è fottovoltaicu ; 
 
Rapport de l'Exécutif  :Charte de gouvernance climat des territoires de la Méditerranée. Animation de la démarche régionale d’adaptation au changement climatique ;
Raportu di l'Esecutivu Cartula di guvernanza clima di i territorii di u Mediterraniu. Animazione di a dimarchja regiunale d’adattazione à u scambiamentu climaticu. 


Avis / Avvisi CESC n°2016-69
Rapport de l'Exécutif : Le Schéma Régional de Développement Economique  de l'Innovation et de l'Internationalisation (SRDEII) ;                
Raportu di l'Esecutivu : U Schema Regiunale di Sviluppu Economicu di l’Innuvazione è l’Internaziunalizazione (SRDEII) ; 

Avis / Avvisi n°2016-70
Rapport de l'Exécutif :Approbation de la  4ème Convention d’application du Programme Exceptionnel d’Investissements pour la période 2017-2020 ;                                                       Raportu di l'Esecutivu Appruvazione di a quarta Cunvenzione d’appiegazione di u Prugramma Eccezziunale d’Investimenti per u periudu 2017-2020 ; 

Avis / Avvisi n°2016-71
Rapport de l'Exécutif  : Approbation de l’avenant n°1 du Contrat de Plan Etat-CTC 2015-2020
Raportu di l'EsecutivuAppruvazione di l’avenente nu 1 di u cuntrattu di Pianu Statu–CTC 2015-2020.
 
 

III- Questions divers. 
      Sugetti diversi.