Conseil économique, social et culturel de la Corse


Avis du 21 juin / Avisi di u 21 ghjunghjuAvis du 21 juin / Avisi di u 21 ghjunghju
Le Conseil Economique, Sociale et Culturel de Corse s'est réuni le 21 juin 2016, à la CTC, sous la présidence, d'Henri FRANCESCHI. 


U Cunsigliu Ecunomicu, Suciale è Culturale di Corsica, s'hè adunitu, u 21 di ghjunghju di u 2016, sott' a presidenza d'Arrigu FRANCESCHI. 

ORDRE DU JOUR / ORDINI DI U GHJORNU

I - Adoption des procès-verbaux  des  séances plénières des 12 avril et  24 mai  2016
    Approvu di i prucessi verbale di a seduta generale di u 12 d'aprile 2016 è di 24 di maghju 2016 ; 
 
II -  Examen sur saisine de Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse des rapports  relatifs à : 
      Esame nantu à assignazione da u Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica di i raporti rilativi à : 
 
Finances / Finanze 
Avis CESC -  Avisu CESC n°2016-20
Rapport de l'Exécutif - Raportu di l' Esecutivu

Le compte administratif de la Collectivité Territoriale de Corse pour l’exercice 2015 ; 
U Contu amministrativu di a Cullettività Territuriale di Corsica per l’eserciziu 2015 ; 
 
Education / Educazione 
Avis CESC - Avisu CESC n°2016-21
Rapport de l'Exécutif - Raportu di l'Esecutivu
Avis relatif aux projets de calendriers scolaires dans l’académie de Corse pour les années 2016-2017 et 2017-2018 ;
 
Avisu rilativu à i prugetti di calendariu sculare in l’Accademia di Corsica per l’anni 2016-2017 è 2017-2018 ; 

Avis CESC n°2016-25
Rapport de l'Exécutif
Modification de la structure pédagogique générale de l’enseignement du second degré au titre de la rentrée scolaire 2016-2017 
  
Sports 
Avis CESC - Avisu CESC n°2016-22
Rapport de l'Exécutif - Raportu di l'Esecutivu
Subvention dérogatoire au guide des aides sport à la SAS ATHLETIC CLUB AJACCIEN FOOTBALL (ACA) pour la réalisation de missions d’intérêt général pour la saison sportive 2015/2016 ;
 
Suvvenzione derugatoria à u guida di l’aiuti Sport à la SAS ATHLETIC CLUB AJACCIEN FOOTBALL (ACA) pè a rializazione di missione d’interessu generale pè a stagione spurtiva 2015-2016 ;
 
Environnement / Ambienti 
Avis CESC - Avisu CESC n°2016-23
Rapport de l'Exécutif - Raportu di l'Esecutivu
Plan d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments de la Collectivité Territoriale de Corse ; 
Pianu di migliuranza di l’efficenza energetica di l’edifizii di a Cullettività Territuriale di Corsica ; 
 
Langue corse / Lingua corsa 
Avis CESC - Avisu CESC n°2016-24
Rapport de l'Exécutif - Raportu di l'Esecutivu
Convention de mise en œuvre du plan de développement de l’enseignement de la langue et de la culture corses entre la Collectivité Territoriale de Corse et l’Etat pour 2016-2021 ; 
Cunvenzione di messa in opera di u pianu di sviluppu di l’insignamentu di a lingua corsa trà a Cullettività Territuriale di Corsica è u Statu 2016-2021 ;
 
 
III - Questions diverses. 
       Sugetti diversi.