Conseil économique, social et culturel de la Corse


Jeudi 21 juillet - Réunion des commissions des affaires sociales et du développement économique / ghjovi u 21 di lugliu cummissione ecunomica è sucialeLa commission du développement économique et des affaires européennes  ainsi que la commission des affaires sociales et de l'emploi  se réuniront Jeudi 21 juillet 2016 de 10 heures  à 12 heures dans la salle des Délibérations de l'Assemblée de Corse.


E cummissione ecunomica è suciale s’adunisceranu ghjovi u 21 di lugliu a partesi da 10 ore in sala  di deliberazione di l'Assemblea di Corsica.

 
 

Ordre du Jour / Ordine di u ghjornu

Examen sur saisine de Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse du rapport suivant :
Esame nantu à assignazione da u Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica di u raportu :

 
  • Convention d’objectifs pluriannuelle 2015-2018 entre la Collectivité Territoriale de Corse et l’Observatoire Régional de la Santé de Corse  2015-2018- Approbation de la convention de programmation au titre de 2016  / Cunvinzione d’ughjittivi pluriannuali 2015-2018 trà a Cullittività Tarrituriali di Corsica è l’Ussirvatoriu Righjunali di a Saluta in Corsica - appruvazioni di a cunvinzioni di prugrammazioni à titulu di u 2016 » 
     
  • Résultats de la consultation relative aux OSP sur les ports de Bastia et Ajaccio
  • Guide des aides au tourisme 2016-2020