Collectivité Territoriale de Corse

lRiunione di a Cummissione di u sviluppu suciale è culturale

Réunion de la Commission du développement social et culturelle

Mercredi 13 Juillet 2011lRiunione di a Cummissione di u sviluppu suciale è culturale
La Commission du développement social et culturel se réunira, sous la présidence de Josette Risterucci, le vendredi 22 juillet 2011 à 10 h 00 à l’Office de développement agricole et rural de Corse, avenue Paul Giacobbi à Bastia.

A Cummissione di u sviluppu suciale è culturale s’adduniscerà, sott’à a presidenza di Josette Risterucci, venneri u 22 di lugliu 2011, à 10 ore, à l’Uffiziu di u sviluppu agriculu è rurale di a Corsica. 

 
Ordre du jour - Ordine di u ghjornu

  • Examen des rapports du Président du Conseil exécutif - Esame di i raporti di u Presidente di u Cunsigliu esecutivu
- Statuts modifiés du Comité Consultatif de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Statuti mudificati di u Cumitatu Cunsultativu di l’Insignamentu Superiore è di a ricerca 

- Musée de la Corse : fonctionnement de la régie de recettes
Museu di a Corsica : funziunamentu di a regia di l’incasci 

- Marché relatif à la mise en place d’actions en matière d’information jeunesse 2011 avec le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ)
- Mercatu nant’à a messa in ballu d’azzione in fatti d’infurmazione per a ghjuventù 2011, incù u Centru Regiunale d’Infurmazione Ghjuventù 

- Adhésion de la Collectivité Territoriale de Corse au réseau de promotion de la diversité linguistique (NPLD) comme membre plénier
- Adesione di a Cullettività territuriale di Corsica à a Reta per a prumuzione di a diversità linguistica (NPLD) da sociu pienu 

- A foglia di strada lingua corsa 2011 - Feuille de route langue corse
- U fogliu di strada lingua corsa 2011 

- Feuille de route de la Collectivité Territoriale de Corse pour l’action culturelle et patrimoniale
- Fogliu di strada di a CTC per l’azzione culturale è patrimuniale 

- Enseignement et formation 
Un point d'étape sera fait par la Conseillère Exécutive, Marie-Thérèse Olivesi
- Insignamentu è furmazione
Un puntu serà presentatu da a Cunsigliere esecutiva, Marie-Thérèse Olivesi 


  • Examen des motions - Esame di e muzione
 
Motion déposée par Christine Guerrini, au nom du groupe Rassembler pour la Corse relative à la défense et promotion de l’usage et de l’enseignement de la langue corse
Muzione posta da Christine Guerrini, à nome di u gruppu Rassembler pour la Corse nant’à a difesa è a prumuzione di l’usu è di l’insignamentu di a lingua corsa 

Motion déposée par Dominique Bucchini au nom du groupe Elu(e)s Communistes et Citoyens du Front de Gauche relative au documentaire « fucilati in prima ligna »
Muzione posta da Dominique Bucchini à nome di u gruppu Eletti Communistes et Citoyens du Front de Gauche nant’à u ducumentariu « fucilati in prima ligna »

Motion déposée par Michel Stefani au nom du groupe Elu(e)s Communistes et Citoyens du Front de Gauche relative à la crise sanitaire : Bactérie Escherichia Coli Entero-Hémorragique (ECEH)
Muzione posta da Michel Stefani à nome di u gruppu Eletti Communistes et Citoyens du Front de Gauche nant’à a crisa sanitaria : batteria Escherichia Coli Entero-Hémorragique (ECEH).